City Safety

The Launch Date is Coming Soon!

PowerHUB in cooperation with the Czech University of Life Science Prague will be launching the application City Safety in the 2nd quartal of 2021. Amongst first customers will be also Prague District 5.  

PRE partner for COVIDPOMUCKY.CZ

Crisis Distribution Management Platform 

The crisis distribution management platform was successfully deployed in Prague City during the state of emergency in the spring of 2020. Click and explore on covidpomucky.cz, where the system is operated. 

citySAFETY

A modern platform that contributes to the security of public space.

  • real-time data collection and their anonymized interpretation
  • notification of the current risk and safety situation
  • evaluation of risk areas and their security level

 

Profile:

Country of Origin: Czech Republic
Industry field: Smart cities

Description

-----------------------------------------------------------------------------

Název projektu: PowerHUB - Transfer technologií

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000838

Příjemce: PowerHUB z. ú.

Partner: Česká zemědělská univerzita v Praze

Poskytovatel: Magistrát hl. m. Praha – Operační program Praha pól růstu ČR

Prioritní osa:  1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl: SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou

Anotace:

Hlavním cílem projektu je ověření proveditelnosti dvou konceptů:

(1) Zefektivnění procesu územního plánování za pomoci online zapojení široké veřejnosti do  identifikace hodnot a problémů území k řešení v plánech rozvoje území a  do diskuse nad řešeními v nich navrženými. Součástí projektu je vývoj softwarového nástroje, který toto umožní.

(2)Vyhodnocování rizikových městských oblastí a podpora činnosti složek integrovaného záchranného systému prostřednictvím aplikace s využitím pokročilých nástrojů prostorových analýz.

Cílem projektu je vývoj aplikace založené na zpracování Big Data a výzkumu v rámci PowerHUB v oblasti územního plánování a bezpečnosti. Součástí projektu je ověření výsledků výzkumu a transfer technologií a znalostí do běžné praxe samosprávy v rámci Prahy a života jejích občanů. Technologie přináší řešení v oblasti zefektivnění územního plánování a vyhodnocování rizikových městských oblastí, vč. prevence kriminality.

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha – pól růstu ČR.