ESG Certification

PowerHUB has extensive experience in sustainable projects across various industries and a team of senior ESG experts. Our team will not only help you measure your ESG performance, identify gaps in your current policies and practices but also provide a roadmap for improvement and alignment with international standards 

citySAFETY

A modern platform that contributes to the security of public space.

 • real-time data collection and their anonymized interpretation
 • notification of the current risk and safety situation
 • evaluation of risk areas and their security level

YOURcity

City development at your fingertips

An interactive platform for effective public participation in urban and municipal planning.

BASELIGHT

Portable Wide Area Lighting

Designed by professionals for professionals. Lighting in an unmatched portable format for maximum logistics benefits.

CES4KIDS

Children and youth empowerment through Decidim digital platform.

WalCycData

Infrastructure data for vulnerable road users

Blockchain4UM

Training and use case definition to leverage Blockchain technologies in urban mobility initiatives.

Evaluation System UM7

UM7 is an effective evaluation management platform.

 • a modern and versatile tool for projects selection 
 • variability of criteria and evaluation processes
 • fast evaluation and delivery of results

CMD - Distribution system for crisis management

A distribution platform that enables effective, fast, and reliable decision-making in crisis situations.

 • saves records on the current status of available aids
 • choice of distribution priorities, filtering by many criteria 
 • data sharing with the dispensing points 

DANUBE ENERGY +

Boost the potential of Young Innovators to pioneer change in energy efficiency inside the Danube Macro-region

YOURcity

An interactive platform for effective public involvement in town and village planning.

 • a modern tool for improving the quality of life in cities and towns 
 • obtained data are processed and clearly displayed in the GIS system
 • easily integrated with Smart Cities technologies

Profile:

Country of Origin: Czechia
Industry field: Smart cities

Description

-----------------------------------------------------------------------------

Název projektu: PowerHUB - Transfer technologií

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000838

Příjemce: PowerHUB z. ú.

Partner: Česká zemědělská univerzita v Praze

Poskytovatel: Magistrát hl. m. Praha – Operační program Praha pól růstu ČR

Prioritní osa:  1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl: SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou

Anotace:

Hlavním cílem projektu je ověření proveditelnosti dvou konceptů:

(1) Zefektivnění procesu územního plánování za pomoci online zapojení široké veřejnosti do  identifikace hodnot a problémů území k řešení v plánech rozvoje území a  do diskuse nad řešeními v nich navrženými. Součástí projektu je vývoj softwarového nástroje, který toto umožní.

(2)Vyhodnocování rizikových městských oblastí a podpora činnosti složek integrovaného záchranného systému prostřednictvím aplikace s využitím pokročilých nástrojů prostorových analýz.

Cílem projektu je vývoj aplikace založené na zpracování Big Data a výzkumu v rámci PowerHUB v oblasti územního plánování a bezpečnosti. Součástí projektu je ověření výsledků výzkumu a transfer technologií a znalostí do běžné praxe samosprávy v rámci Prahy a života jejích občanů. Technologie přináší řešení v oblasti zefektivnění územního plánování a vyhodnocování rizikových městských oblastí, vč. prevence kriminality.

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha – pól růstu ČR.